Om Mediacenter

Mediacenters roll är att tillsammans med kommunerna utveckla Västerbottens skolor med stöd av IT. I uppdraget ingår att bidra med kunskapsutveckling vad gäller användningen av IT i undervisningen, stötta nätverk inom digitalisering, samt tillgängliggöra digitala lärarresurser i regionens skolor.

Verksamhetschef Mediacenter samt kommunernas skolchefer i Västerbotten tar årligen fram ett underlag för verksamhetsplan för Mediacenters arbete. Verksamhetsplanen beslutas av Utbildningsdelegationen. Mediacenter är en del av Region Västerbotten och finansieras genom riktade anslag från länets 15 kommuner.

Mediacenters mål

Vi ska vara en länsövergripande resurs som stöttar utbildning och fortbildning av skolans personal i länet inom digitaliseringen av undervisningen.

Tillsammans med Region Västerbotten, länets kommuner och Umeå universitet ska vi utveckla fjärrundervisningen i länet. Vi tillhandahåller även digitala lärresurser av god kvalité.